Miljöbiten Konsultbyrå

- När alla bitar ska stämma

Tjänster  

Miljöbiten Konsultbyrå AB kan erbjuda en rad olika tjänster - alla med inriktning på miljöfrågor och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vanliga uppdrag är utredningar, projektledning, framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar och olika typer av ansöknings- och anmälningshandlingar. 

Miljöbiten åtar sig också att hålla utbildningar och föreläsningar, formulera eller följa upp miljökrav vid upphandlingar samt bidra med praktiska råd vid tillämpning av miljöbalken med följdlagstiftning - både för verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. 


Exempel på uppdrag:


 • Tillståndsansökan miljöfarlig verksamhet inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
 • MKB/miljöbeskrivning till vägplan för ny- eller ombyggnad av väg
 • Byggplatsuppföljning (miljöuppföljning) vid nybyggnad av väg
 • Miljöutredningar i fysisk planering, MKB till översiktsplan och detaljplan
 • Klimatstrategi, energiplan, MKB till energiplan
 • Avfallsutredningar, MKB till avfallsplan
 • Ansökan om biotopskyddsdispens, strandskyddsdispens och anmälan för samråd
 • Anmälan vattenverksamhet
 • Utredning/beräkning av gränsmängder, storskalig kemikaliehantering
 • Uppföljning av miljökrav i upphandling av servicetrafik och regionbusstrafik
 • Uppdatering av SKL:s taxa för miljöbalkstillsyn samt utredning med förslag till utformning av ny taxemodell
 • Nationell utbildning i tillsynsmetodik 
 • Miljöbalksutbildning, egenkontrollutbildning med flera utbildningar och föreläsningar